Dla pacjenta

Projekt pn.: „Realizacja regionalnego programu zdrowotnego – zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” nr RPWP.06.06.01-30-0028/19, został złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Projekt będzie skupiał się na profilaktyce grypy i chorób związanych z zakażeniami pneumokokami wśród osób z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi. U osób z nowotworami, układ immunologiczny jest osłabiony, a organizm bardziej narażony na powikłania pogrypowe czy zapalenia płuc. W świetle przytoczonych faktów ważna jest profilaktyka i zaszczepienie przeciwko grypie i pneumokokom, aby nie narażać osób chorych na nowotwory na dodatkowe jednostki chorobowe, które mogą dodatkowo osłabić organizm. Istotnym elementem projektu są działania informacyjno-edukacyjne, dzięki którym uda się dotrzeć do osób z grupy docelowej i przekazać niezbędne informacje, a także zwiększyć kompetencje lekarzy w omawianym zakresie.

CEL GŁÓWNY: zwiększenie poziomu wyszczepialności (tj. odsetka populacji zaszczepionej) przeciwko pneumokokom oraz grypie wśród 4250 osób z chorobami nowotworowymi z terenu woj. wielkopolskiego w okresie kolejnych 3 lat.