Gdzie się zbadać?

Projekt realizowany jest przez 5 jednostek (po 1 w każdym z 5-ciu subregionów województwa wielkopolskiego). Adresy jednostek poniżej.

 • Zakład Radioterapii IV (Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii)

  ul. Rydygiera 3
  64-920 Piła

  • 61 8850 915

  poniedziałek - piątek 8:00-15:00

 • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Garbary 15
  61-866 Poznań

  • 61 8850 915

  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

 • Onkologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ONKO-MED.” Jan Gacek

  ul. Słowiańska 41
  64-100 Leszno
  (w siedzibie CM Ventriculus)

  • 65 5258 696

  poniedziałek-środa 8:00-20:00
  czwartek, piątek 8:00-18:00

 • Zakład Radioterapii III (Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii)

  ul. Kaszubska 12
  62-800 Kalisz

  • 61 8850 915

  poniedziałek - piątek 8:00-15:00

 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego

  ul. Szpitalna 45
  62-504 Konin

  • 61 8850 915

  poniedziałek - piątek 8:00-15:00

Dla zapewnienia równego dostępu wszystkim Uczestnikom z terenu całego województwa wielkopolskiego, w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Onkologii została dodatkowo utworzona specjalna Poradnia Szczepień Grypa/Pneumokoki realizująca w dni robocze dyżury popołudniowe (2 godziny dziennie).

Celem zapewnienia równości szans i niedyskryminacji w dostępie do świadczeń oferowanych w Programie dla uczestników z terenu województwa wielkopolskiego – organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu (po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu wniosku) do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, a w przypadku uzasadnionych potrzeb grupy docelowej (np. koszt dojazdów dla osób niepełnosprawnych) także ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości lub wyczerpania posiadanych środków.

Liczba środków ograniczona – pierwszeństwo mają osoby z uzasadnionymi potrzebami oraz te, u których miejsce zamieszkania jest najbardziej oddalone od miejsca udzielania świadczenia – nie mniej niż 50 km drogą publiczną.

Osoby chcące skorzystać z ww. zwrotu pobierają ze strony formularz wniosku o zwrot kosztów dojazdu (odnośnik do umieszczonego formularza) , wypełniają go a następnie przekazują drogą mailową (podpisany skan) lub drogą pocztową do Biura Projektu.